Wypadki w pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracy – pomożemy je uzyskać

Realizacja obowiązków służbowych może niekiedy doprowadzić do wypadków w miejscu w pracy. Misją naszej kancelarii jest niesienie pomocy osobom, które znalazły się w tej trudnej sytuacji. Niezależnie od tego, czy osobiście byłeś poszkodowany podczas świaczenia pracy, a może bliski Ci członek rodziny zginął w ten sposób – nasza kancelaria otoczy Cię odpowiednim wsparciem i opieką. Nie wahaj się i skontaktuj się z nami – udzielimy Ci wyczerpujących odpowiedzi w zakresie przysługujących Ci świadczeń.

Odszkodowanie to forma rekompensaty za poniesione szkody, które pomogą Ci w powrocie do dawnej formy. Z kolei odszkodowanie przyznane rodzinie po zmarłej osobie zapewni środki do życia.

Warto zaznaczyć, że odpowiednia rekompensata należy się każdej osobie, która poniosła szkodę podczas wykonywania obowiązków w pracy. Przyczyny, które do tego doprowadziły mają marginalne znaczenie.

Taka forma odszkodowania powinna pokryć każdy rodzaj poniesionych strat  – również wtedy, gdy pracownik zmarł z powodu poniesionych obrażeń. Wówczas odszkodowanie zostanie przyznane najbliższej rodzinie.

Możemy ubiegać się o:

 • rekompensatę w ramach strat psychicznych oraz fizycznych,
 • zwrot wydatków, które zostały przeznaczone na proces leczenia.

Dlaczego warto wybrać naszą kancelarię?

Załoga naszej kancelarii to grono doświadczonych prawników, którzy specjalizują się w procesach odszkodowawczych. Lekarze wielu specjalizacji to dodatkowe wsparcie, które pomaga w postawieniu diagnozy i dążeniu do uzyskania jak najwyższej kwoty odszkodowania w ramach wypadku poniesionego przy pracy.

Współpraca z nami to także wsparcie przy zgromadzeniu wszelkiej dokumentacji, która jest konieczna do wystartowania ze sprawą odszkodowawczą. Ważne jest to, aby edukować i propagować znajomość swoich praw.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmy z branż o wysokim stopniu ryzyka w pełni odpowiadają za sytuacje, które doprowadziły do wypadku pracownika. Wspomniana odpowiedzialność jest wpisana w ponoszone ryzyko związane z prowadzoną działalnością.

O jakich branżach mowa?

 • usługi budowlane,
 • górnictwo,
 • firmy wodociągowe i energetyczne,
 • koncerny paliwowe,

Zgłoszenie się do kancelarii nie powoduje obciążenia pracodawcy – często ta obawa blokuje pracowników przed zgłaszaniem takich spraw. To powoduje, że ubieganie się o odszkodowanie nie stanowi dodatkowego problemu. Co ważne – zdecydowana większość firm ma ubezpieczenie OC – z niego właśnie jest wypłacana wnioskowana przez pracownika kwota.

Ta wiedza powinna stanowić wystarczający motywator do tego, aby każdy pracownik, który zaznał szkody podczas świadczenia pracy powinien podjąć wszelkie kroki, które pozwolą mu wywalczyć swoje prawa. Nie ma tu obaw o nieprzychylność pracodawcy czy ryzyko ponoszenia ewentualnych przykrych konsekwencji z tego tytułu.

Specjaliści z naszej kancelarii zajmują się prowadzeniem spraw w tej materii od wielu lat. Ubezpieczenia OC posiadają często wiele kruczków, które mogą powodować ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zgromadzona praktyka i doświadczenie umożliwia skuteczne przeprowadzenie takiej sprawy mimo nieprzychylnego startu.

Źródła wypłaty odszkodowania

Jeśli jesteś ofiarą wypadku przy pracy – możesz spodziewać się wpływu z odszkodowania w ramach trzech źródeł:

 • świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego – jego źródła powinieneś upatrywać w składkach ZUS, które odprowadza pracodawca,
 • odszkodowania od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela to kolejna możliwość,
 • prywatna albo grupowa polisa NNW.

Czym jest wypadek przy pracy – odszkodowanie z ZUS?

Ustawa wypadkowa określa, że wypadek przy pracy to zdarzenie, które miało miejsce w trakcie (lub w związku) z wykonywaną pracą. Mowa tu o realizacji poleceń przełożonego, wykonywaniu czynności na jego rzecz także bez wyraźnie sformułowanego polecenia. Wypadek przy pracy obejmuje także sytuacje, które wywołały szkodę pracownika w okresie, gdy był on w dyspozycji pracodawcy, czyli w drodze pomiędzy siedzibą a docelową destynacją wykonywania tego obowiązku.

Ustawa wypadkowa definiuje także, że wypadek przy pracy może nastąpić również w trakcie podróży służbowej, w czasie szkolenia z samoobrony lub przy wykonywaniu poleceń, które zostały narzucone przez organizacje związkowe funkcjonujące u pracodawcy.

Ustawa wypadkowa uporządkowała wypadki przy pracy na trzy kategorie stosownie do wywołanych przez nią skutków:

 1. wypadek śmiertelny – gdy doszło do śmierci osoby poszkodowanej w czasie do sześciu miesięcy od chwili wypadku,
 2. ciężki wypadek – jego rezultatem jest ciężkie uszkodzenia ciała. Mowa tutaj o takich przypadkach jak np. utrata zmysłu wzroku czy słuchu, a także mowy czy zdolności rozrodczej. To także uszkodzenie ciała czy rozstrój zdrowia, który w konsekwencji utrudnia pełnienie podstawowych funkcji organizmu. Kolejny przykład stanowi pojawienie się nieuleczalnej choroby lub takiej, która zagraża życiu. Dalej – jest to również choroba psychiczna, utrata możliwości do pracy w zawodzie lub oszpecenie czy zniekształcenie ciała.
 3. zbiorowy wypadek przy pracy – wówczas co najmniej dwie osoby uległy wypadkowi z powodu tego samego wydarzenia.

Warto mieć na uwadze, że uzyskanie odszkodowania przy pracy jest niemożliwe, gdy przyczyną wypadku było celowe, udowodnione niedbalstwo, które finalnie doprowadziło do wypadku. Ma to miejsce także w sytuacji, gdy nastąpiło naruszenie przepisów, które dotyczą ochrony życia lub zdrowia. Jeśli zatem łatwo wykazać, że wypadek był Twoją winą i naruszał działanie zgodne z BHP – wówczas nie możesz liczyć na odszkodowanie. Jest tak również w sytuacji, gdy doprowadziłeś do wypadku będąc pod wpływem narkotyków lub alkoholu.

Jakie świadczenia można uzyskać na podstawie ustawy wypadkowej?

Jeśli spotkał Cię wypadek przy pracy lub dotknęła Cię choroba zawodowa, wówczas możesz starać się o następujące rodzaje świadczeń:

 • zasiłek chorobowy – przysługuje ubezpieczonej osobie, która nie może dalej wykonywać swoich obowiązków służbowych z powodu poniesionego wypadku lub choroby zawodowej,
 • świadczenie rehabilitacyjne – dla osoby, która po wykorzystaniu zasiłku chorobowego nadal pozostaje w stanie uniemożliwiającym podjęcie pracy, a podjęcie rehabilitacji czy leczenia ma pozytywne rokowania w zakresie uzyskania dawnej sprawności do pracy,
 • zasiłek wyrównawczy – dla pracownika, którego wynagrodzenie zostało zredukowane w wyniku ciągłego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • jednorazowa forma odszkodowania – dla osób, które zaznały stałego lub długookresowego uszczerbku na zdrowiu oraz dla najbliższych członków rodziny osoby zmarłej wskutek wypadku przy pracy,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy – dla osoby, która nie może wykonywać swoich obowiązków z powodu poniesionego wypadku przy pracy lub też choroby zawodowej,
 • rentę szkoleniową – jest możliwa do uzyskania dla tych osób, którym orzeczono zasadność przekwalifikowania zawodowego z racji braku możliwości podjęcia pracy w dotychczasowym zawodzie z racji na chorobę zawodową lub wypadek,
 • dodatek do renty rodzinnej – dla osieroconego dziecka,
 • dodatek pielęgnacyjny wraz z pokryciem kosztów leczenia (stomatologia i szczepienia ochronne) wraz z zaopatrzeniem ortopedycznym.

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u – wysokość jednorazowego odszkodowania

Wysokość jednorazowych odszkodowań z racji poniesionego uszczerbku na zdrowiu w ramach wypadku przy pracy lub rozwinięcia się choroby zawodowej wskazuje obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 13 marca 2020 r.

W czasie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. wysokość jednorazowych odszkodowań z racji wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą odpowiednio:

 • 984 zł za każdy procent stałego albo długookresowego uszczerbku na zdrowiu,
 • 984 zł za każdy procent stałego albo długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z racji zwiększenia tego uszczerbku o minimum 10 punktów procentowych,
 • 17 214 zł w ramach orzeczenia o zupełnej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji z racji znacznego pogorszenia się zdrowia rencisty,
 • 88 527 zł w chwili, gdy współmałżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego rencisty jest uprawnione do jednorazowego odszkodowania,
 • 44 264 zł, kiedy to do otrzymania jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego rencisty – jednak inny niż dziecko lub współmałżonek,
 • 88 527 zł – w sytuacji, gdy do jednorazowego odszkodowania zarówno małżonek jak i dziecko (lub dzieci) są jednocześnie uprawnienie do odszkodowania,
 • 88 527 zł – kiedy to dwójka dzieci (lub więcej) zmarłej osoby ubezpieczonej lub rencisty jest jednocześnie uprawniona do odszkodowania,
 • 17 214 zł – kiedy to nie tylko małżonek lub dziecko zostali uprawnieni do jednorazowego odszkodowania, ale i pozostali członkowie rodziny zmarłego rencisty czy osoby ubezpieczonej. Każdej z tych osób jest wówczas przyznana równowartość tej kwoty i jest to niezależne od tego, czy odszkodowanie zostało przyznane dzieciom lub małżonkowi,
 • 44 264 zł – kiedy to do otrzymania jednorazowego odszkodowania uprawnieni są wyłącznie członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, a ponadto 17 214 zł z racji zwiększenia wysokości odszkodowania, które przysługuje drugiemu i każdemu kolejnemu uprawnionemu.

ZUS odmówił wypłaty odszkodowania za wypadek w pracy?

Jeśli podczas pracy doznałeś wypadku, albo ktoś z Twoich bliskich zginął w tych okolicznościach, a ZUS wydał odmowę do jednorazowego odszkodowania – wówczas również możesz zwrócić się do nas o pomoc.

Przeanalizujemy z uwagą tę decyzję oraz wesprzemy Cię w tej trudnej sytuacji – złożymy do sądu odwołanie, gdy odmowa jest nieuzasadniona.

Dodatkowe odszkodowanie za wypadek

Poza ZUSowskimi świadczeniami wypadkowymi masz także pełne prawo do wniesienia roszczeń cywilnych od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela OC. Możesz także z powodzeniem domagać się zwrotu kosztów poniesionych na leczenie oraz rehabilitację powypadkową.

Jeśli Twoja niezdolność do wykonywania zawodu wynika z wypadku przy pracy, a renta otrzymywana z ZUSu to jedynie ułamek kwoty otrzymywanego uprzednio wynagrodzenia – wówczas możesz ubiegać się o dodatkowe świadczenie – od swojego pracodawcy albo jego ubezpieczyciela.

W sytuacji, gdy w wypadku zginęła bliska Ci osoba – wówczas przysługuje Ci zadośćuczynienie, a w szczególnych okolicznościach także odszkodowanie.

Odszkodowanie bezpośrednio od pracodawcy

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy może także ubiegać się o odszkodowanie od swojego pracodawcy. Bardzo często przedsiębiorstwa mają umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej z uwagi na prowadzoną działalność. Wówczas szkoda powinna zostać zgłoszona do pracodawcy – mowa tu skonkretyzowanym żądaniu, które w większości wypadków występuje w postaci wezwania do zapłaty. Warto także dodać uzasadnienie tego żądania oraz dołączyć dokumentację medyczną, paragony za leki czy rehabilitację i wszelkie działania, które zostały podjęte w ramach przywrócenia dawnej sprawności poszkodowanego pracownika.

Praktyka pokazuje, że to z reguły ubezpieczyciel zajmuje się prowadzeniem całego postępowania, czyli weryfikuje żądanie pracownika i określa stanowisko wobec sprawy. Może także poprosić o dostarczenie uzupełniających dokumentów (również od pracodawcy).

W sytuacji, gdy pracownik, który został poszkodowany w ramach wypadku przy pracy nie jest usatysfakcjonowany wysokością otrzymanego świadczenia (lub nawet jego zupełnym brakiem) – wówczas ma prawo do wszczęcia postępowania sądowego.

Opierając się na Kodeksie cywilnym może on żądać:

 • jednorazowego odszkodowania, które pokryje wszelkie koszty związane z niwelowaniem skutków wypadku (leki, rehabilitacja, wyposażenie ortopedyczne, dojazd do placówek medycznych),
 • zadośćuczynienie pieniężne w ramach uregulowania doznanej krzywdy – mowa tutaj o uszczerbku, który ma charakter niemajątkowy. Pozyskane świadczenie ma stanowić pomoc w zniwelowaniu poniesionej szkody (fizycznej i psychicznej),
 • rentę – ma ona zrekompensować uszczerbek w dochodach poszkodowanego, kiedy utracił zupełnie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej lub gdy zwiększyły się jego potrzeby.

W trakcie procesu pracownik ma obowiązek wykazania, że wypadek, któremu uległ leży po stronie pracodawcy. Odpowiada on wówczas na zasadzie winy lub ryzyka ponoszonego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Warto przy tym zaznaczyć, że ewentualne przyczynienie się pracownika do wypadku w żaden sposób nie skreśla jego szans na ubieganie się o przyznanie odszkodowania przez sąd. To tłumaczy, dlaczego zawsze warto podejmować trud walki – sprawdzona kancelaria pomoże w uzyskaniu odpowiedniego świadczenia.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby otrzymać odszkodowanie od pracodawcy?

 • od chwili wypadku nie mogą minąć 3 lata (lub 20 lat, o ile doszło do popełnienia przestępstwa),
 • pracodawca został poinformowany o wypadku,
 • osoba poszkodowana zaznała uszczerbku na zdrowiu lub zmarła z powodu poniesionych obrażeń,
 • pracownik nie był sprawcą wypadku.

Przykłady najczęstszych wypadków w pracy

 • wypadki, które miały miejsce na budowie (upadek z rusztowania, porażenie prądem),
 • wypadki w fabryce (wskutek niewłaściwego przystosowania miejsca pracy do zasad BHP, brak przeszkolenia u personelu, brak odzieży ochronnej),
 • wypadki w magazynie (presja czasu w tej pracy generuje duży ruch wózków widłowych w wąskich alejkach, wysoce obciążone regały, wilgotna podłoga),
 • wypadki na wózkach widłowych (brak specjalnej odzieży ochronnej w postaci kasku, kamizelki odblaskowej czy obuwia ochronnego, usterki sprzętu, niewłaściwie wykwalifikowany personel, niedobór informacji ostrzegawczych, za mała przestrzeń do pracy wózka widłowego).

Zgłoszenie do nas szkody nie obciąża finansowo pracodawcy, o czym warto pamiętać. Dlatego uzyskanie odszkodowania nie powinny być większym problemem. Większość pracodawców posiada ubezpieczenie OC, z którego wypłacana jest dana kwota.

W związku z tym ubezpieczenie jest wypłacane przez zakład ubezpieczeń. Każdy pracownik, który poniósł jakąś szkodę w czasie wykonywania pracy, powinien walczyć o swoje prawa, ponieważ nie musi obawiać się nieprzychylności, ze strony pracodawcy.

Szybka pomoc - zostaw dane

Szybka pomoc - zostaw dane